O v.d. direktoru

Dr Marjana Brkić
Odlukom Upravnog odbora Centra za promociju nauke, na sednici održanoj 28. februara godine, uz prethodnu saglasnost nadležne ministarke, za vršioca dužnosti direktora Centra postavljena je dr Marjana Brkić, doktorka bioloških nauka.

Dr Marjana Brkić je rođena 1984. godine u Beogradu. Diplomirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine, i na istom fakultetu, 2019, odbranila doktorsku tezu pod zajedničkim mentorstvom sa Univerzitetom u Gentu, pod naslovom Značaj strukturnih i funkcionalnih promena horoidnog pleksusa miša u inicijaciji neuroinflamacije, kada je stekla zvanje doktora bioloških nauka.

Od 2012. godine bila je zaposlena na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, pri Odeljenju za neurobiologiju, gde je najpre bila angažovana kao istraživač pripravnik, zatim od 2013. godine kao istraživač saradnik. U periodu od 2014. do 2017. radila je kao saradnica u nastavi na predmetu Neurobiologija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanje naučnog saradnika Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabrana je 2019.

Objavila je 15 naučnih radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste, učestvovala je na međunarodnim skupovima i skupovima od nacionalnog značaja, a bila je i učesnica nekoliko međunarodnih naučnih projekata i više nacionalnih naučnoistraživačkih projekata.

Pored toga, dr Brkić je bila polaznica dodiplomskog multidisciplinarnog programa „Studije budućnosti“ Beogradske otvorene škole, kao i programa Ženskog mentorstva, koje organizuje Evropski pokret u Srbiji.

Od 2017. zaposlena je kao savetnica u Sektoru za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke, da bi od 2022. godina preuzela ulogu rukovoditeljke Sektora za saradnju sa NIO. U Centru je koordinirala više projekata iz domena klimatske pismenosti, STEAM obrazovanja, kao i rodne ravnopravnosti, u različitim okvirima finansiranja, kao što su: Horizont 2020 (Scientix, TeRRIFICA, Hypatia), i Erasmus+ (STEM School Label, DoSE) i Horizont Evropa (Climateurope2).

Od 2012. dr Brkić se aktivno bavi promocijom nauke kroz učešće na brojnim manifestacijama, kao što su Noć istraživača i Festival nauke.

Direktori Centra za promociju nauke

dr Miomir Korać, privremeni direktor (od 23. novembra 2010. do 3. marta 2011. godine)
mr Aleksandra Drecun, direktorka (od 3. marta 2011. do 3. marta 2015. godine)
dr Zorana Kurbalija Novičić, vršiteljka dužnosti direktora (od 9. marta 2015. do 10. jula 2015. godine)
Nemanja Đorđević (od 10. jula 2015. do 1. juna 2017. godine)
dr Jovan Trifunović, vršilac dužnosti direktora (od 1. juna 2017. do 1. juna 2018. godine)
dr Marko Krstić, vršilac dužnosti direktora (od 1. juna 2018. do 1. marta 2023. godine)                                                                                              dr Marjana Brkić, vršiteljka dužnosti direktora (od 1. marta 2023. godine)