O v.d. direktoru

Dr Marko Krstić
Odlukom Upravnog odbora Centra za promociju nauke, na sednici održanoj 31. maja 2018. godine, uz prethodnu saglasnost nadležnog ministra, za vršioca dužnosti direktora Centra postavljen je dr Marko Krstić, docent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Marko Krstić je rođen 1984. godine u Nišu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007, i na istom fakultetu, 2016. godine, odbranio doktorsku tezu pod naslovom Statical and dynamical characteristics of injection-locked Fabry-Perot laser diodes, kada je stekao zvanje doktora nauka elektrotehnike i računarstva. Uže oblasti njegove naučne delatnosti su kvantna elektronika i fotonika.

Od 2009. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu pri Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku, gde je najpre angažovan kao saradnik u nastavi, zatim 2010. godine kao asistent, i od 2016. kao docent. U toku karijere angažovan je u izvođenju nastave na ukupno 15 kurseva, a učestvovao je i u pokretanju dva nova i reformi jednog kursa. Među najznačajnijim kursevima u čijem pokretanju je učestvovao nalazi se Specijalna grupa iz fizike, kurs napredne fizike za studente prve godine osnovnih studija Elektrotehničkog fakulteta.

Objavio je više od 20 naučnih radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste, učestvovao je na međunarodnim skupovima i skupovima od nacionalnog značaja, a bio je i učesnik dva međunarodna projekta (Techniques Of Modulation And Remodulation for PON (TOMAR-PON), projekat portugalskog ministarstva za nauku, i New Approach to Temperature Processes Control Based on Soft Computing Methods (Neuro-temp), Eureka projekat) i više nacionalnih naučnoistraživačkih projekata.

Dobitnik je nekoliko nagrada za najbolje naučne radove publikovane u inostranim časopisima. Potpredsednik je organizacionog odbora ugledne međunarodne konferencije PHOTONICA 2019.

Učestvovao je u promociji Međunarodne godine svetlosti kroz seriju naučnopopularnih predavanja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Kolarčevoj zadužbini. Aktivni je predavač na zimskom seminaru Primenjena elektronika, u Petnici. Učestvovao je u pripremi i rukovodilac je projekta Science Meets Parliaments, koji Centar za promociju nauke realizuje u saradnji sa Objedinjenim istraživačkim centrom (Joint Research Centre) Evropske komisije.

 

Direktori Centra za promociju nauke

dr Miomir Korać, privremeni direktor (od 23. novembra 2010. do 3. marta 2011. godine)
mr Aleksandra Drecun, direktorka (od 3. marta 2011. do 3. marta 2015. godine)
dr Zorana Kurbalija Novičić, vršilac dužnosti direktora (od 9. marta 2015. do 10. jula 2015. godine)
Nemanja Đorđević (od 10. jula 2015. do 1. juna 2017.)
dr Jovan Trifunović, vršilac dužnosti direktora (od 1. juna 2017. do 1. juna 2018.)
dr Marko Krstić, vršilac dužnosti direktora (od 1. juna 2018. do danas)