Prvi nacionalni izveštaj na Uneskove Preporuke o nauci i naučnim istraživačima

Prvi nacionalni izveštaj na Uneskove Preporuke o nauci i naučnim istraživačima

Republika Srbija je, uz tehničku podršku Centra i pod okriljem projekta RRING, pripremila i predala prvi nacionalni izveštaj na Uneskove Preporuke o nauci i naučnim istraživačima

Uneskove Preporuke o nauci i naučnim istraživačima, kao univerzalni dokument namenjen vrednovanju odnosa nauke i društva i pozicije istraživača u nacionalnim sistemima zemalja članica, usvojila je Generalna skupština Uneska 2017. godine. Zasnovane na postojećim strateškim dokumentima Uneska i podstaknute uspešnim primerima i praksama – uključujući i EU Odgovorno istraživanje i inovacije (RRI – Responsible Research and Innovation) i Deklaraciju o naučnoj slobodi i odgovornosti Američke asocijacije za napredak nauke (AAAS – American Association for the Advancement of Science) – Preporuke anticipiraju dolazeće vreme i izazove, i pocrtavaju neophodnost konsenzusa i zajedničkog, globalnog odgovora.

Projekat RRING stupio je na pozornicu 2018. godine sa ciljem mapiranja, povezivanja i usmeravanja globalnih politika čije su vrednosti i ciljevi analogni onima koji su utkani u RRI okvir. Nesumnjivu vrednost projekta predstavlja centralna uloga Uneska unutar robustnog konzorcijuma projekta, koji čini više od dvadeset inicijalnih partnera i još desetak priključenih organizacija sa gotovo svih kontinenata i iz svih delova sveta. Unutar takvog sistema, logično je odabrano usmeravanje ka sve prepoznatljivijim Preporukama kao zajedničkom imenitelju koji poseduje kapacitet da prihvati i objedini sve (naučne) različitosti ovoga sveta.

Države potpisnice su bile u obavezi da do kraja marta 2021. pripreme i predaju svoje inicijalne izveštaje na Preporuke. Na našoj strani, uz tehničku podršku i koordinaciju Centra za promociju nauke i projekta RRING, i zahvaljujući predanom angažmanu grupe istraživača sa domaćih instituta i univerziteta u okviru Radne grupe, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je upravljalo ovim procesom i uspešno ispunilo svoju početnu obavezu. Iako prvi i nastao u vanrednim okolnostima s fokusom na pandemiju i proces vakcinacije, Izveštaj pruža dragoceni uvid u najšire naučno okruženje Republike Srbije i brojne aktere koji ga čine. Izmešten svojim delokrugom i tematskim celinama izvan uobičajenih perspektiva pogleda na nauku, ovaj dokument nas podseća da nauka primarno nastaje kao rezultat unutrašnjih potreba jednog društva i njegove otvorenosti da prihvati i apsorbuje kapacitete i vrednosti naučnog sistema koji neguje i razvija.

Ostale aktivnosti