Radni sastanak LESTO projekta u Briselu

Radni sastanak LESTO projekta u Briselu

Drugi po redu sastanak LESTO projekta održan je 7. februara u Briselu, gde su domaćini bili partneri na projektu Education Developmental Institute (EDI).

U okviru LESTO projekta planirano je osmišljavanje onlajn platforme pomoću koje će učenici biti u mogućnosti samostalno (ili uz pomoć nastavnika i roditelja) da sprovode eksperimente od kuće. Tokom novembra 2022. godine održan je sedmodnevni trening koji je bio posvećen osmišljavanju sadržaja ove platforme sa naglaskom na kulturalnoj prilagodljivosti. Jedan od ciljeva projekta je da kreirana platforma bude pogodna za korišćenje u različitim obrazovnim kontekstima.

Sastanak održan u Briselu bio je posvećen sumiranju rezultata treninga sa nastavnicima i planiranju narednih koraka u razvoju platforme, setova za sprovođenje eksperimenata, kao i uputstva za korišćenje istih. Uloga Centra za promociju nauke u daljem radu projekta ogledaće se u prilagođavanju sadržaja platforme obrazovnom kontekstu u Srbiji, tako da nastavnici širom Srbije budu u mogućnosti da upoznaju svoje učenike sa ovom platformom i oplemene rad od kuće za sve za učenike, naročito za one koji se školuju na daljinu.

Tokom septembra 2023. godine, nastavnici i učenici iz Srbije dobiće priliku da se upoznaju sa prvom verzijom platforme i podele svoje mišljenje o istoj. Pilotiranje platforme će se sprovoditi do kraja 2023. godine kako bi se ostavila mogućnost za dobijanje što više povratnih informacija, sa ciljem da se platforma što više prilagodi potrebama učenika i nastavnika u svakoj od zemalja koje su partneri na projektu. Na finalnoj verziji platforme, sadržaj će biti dostupan na engleskom, srpskom, portugalskom, francuskom, i turskom jeziku.

U procesu pilotiranja platforme nastavnici koji su bili deo ko-kreatorskih radionica u Portugalu će svoje zainteresovane kolege širom Srbije upoznati sa načinom rada na platformi i biti podrška tokom čitavog procesa.

Ostale aktivnosti