Povezivanje i promocija

Saradnja sa naučnoistraživačkim organizacijama


PARTNERSKE MREŽE

Strateško povezivanje naučne zajednice i svih zainteresovanih strana kroz partnerske mreže, kako u Srbiji tako i u inostranstvu, sa ciljem povećanja kvaliteta aktivnosti usmerenih ka jačanju saradnje naučno-istraživačkih organizacija, Mreže Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje, lokalnih samouprava, privrednog i industrijskog sektora.
Promocija naučno-istraživačkog rada kroz podršku društveno odgovornom istraživanju, inovacijama i poslovanju, i povećanje vidljivosti rezultata domaće naučne zajednice kao i usklađivanje sa potrebama lokalnih zajednica i društva u celini.

PORTAL NIO
PROGRAM HORIZONT

U saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao podrška u širenju znanja o programu Evropske komisije, Horizont 2020, uspešno je organizovana serija tematskih predavanja i debata pod nazivom Horizont četvrtkom.

Prvenstveno namenjene naučnoistraživačkoj, ali i široj javnosti ove aktivnosti pružaju mogućnost svim zainteresovanim stranama da se aktivno uključe u ovaj, dosad najveći program Evropske unije, koji se odnosi na finansiranje istraživanja i inovacija.

POVEZANO