Seminar o recenziranju

Obuka za istraživače


Seminar o recenziranju

Grupa istraživača, koji su ujedno recenzenti i članovi uredništava međunarodnih časopisa (a neki i učesnici COST akcije TD1306 „New frontiers in peer-review“), u saradnji sa Centrom za promociju nauke (CPN), kreirala je seminar o recenziranju, namenjen doktorandima i mlađim istraživačima. Na pojedinim fakultetima u Srbiji studenti se obučavaju za pisanje naučnih radova, dok obuke za recenziranje gotovo da nema. Anketa sprovedena među urednicima 22 časopisa koji se štampaju u Srbiji (odgovorilo je 50 od 70 urednika) pokazala je da je proces recenziranja neefikasan, najviše zbog slabog odziva pozvanih recenzenata, dugog čekanja na recenziju, a u izvesnoj meri i zbog nedovoljne kompetentnosti i stručnosti recenzenata. Stav jednog broja urednika je da je obrazovanje i trening recenzenata (posebno mladih) put kojim treba ići da bi se poboljšala efikasnost.

Teme

Tročasovni seminar u kome učestvuje petoro predavača obuhvata teme u rasponu od toga kako dobro uraditi recenziju, preko etike u recenziranju do epistemoloških aspekata pisanja i recenziranja naučnih radova i funkcionisanja specifičnih recenzentskih mreža i platformi kao što je Publons. Ugledni predavači sa bogatim iskustvom uređivanja i recenziranja za renomirane naučne časopise osvrću se i na brojna zanimljiva pitanja koja su u vezi sa procesom recenziranja: zašto recenzirati?; šta su ciljevi recenziranja?; da li recenzent pomaže uredniku časopisa ili autoru?; da li je recenzent i autor rada koji recenzira?; da li recenzent može biti objektivan?; da li se recenziranje može citirati?; kao i mnoga druga pitanja.

Statistika

Seminar je tokom 2017. i 2018. održan pet puta: u Centru za promociju nauke i u Rektoratima Univerziteta u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Seminaru je ukupno prisustvovalo 275 polaznika, od čega su 84 % činili mladi istraživači (doktorandi, istraživači), a 16% stariji profesori i naučni radnici. Njih 31% je pripadalo je oblasti društveno-humanističkih nauka, 30% je poticalo iz tehničko-tehnoloških, 24% iz prirodno-matematičkih, a 15% iz oblasti medicinskih nauka. Organizatori seminara su stava da treba nastaviti sa obrazovanjem recenzenata, da su pripadnici akademske zajednice veoma zainteresovani za tu temu, a rezultat test recenzije je pokazao da postoji i realna potreba za ovakvom edukacijom. Obučavanjem mladih povećaće se kompetentnost pojedinaca, broj raspoloživih recenzenata, a samim tim i efikasnost procesa recenziranja u časopisima.

POVEZANO